food
food
food
food
food
food
food

برنج زعفرانی

برنج، گل سرسبد سفره‌ی ایرانی است و امروزه مهم‌ترین خوراک مردم ایران. آشپزان ماهر می‌دانند که پختن برنجی که نه شِفته باشد و نه زنده و استخوانی، هزار فوت‌وفنِ آشکار و پنهان، لازم دارد. اگر اهل آشپزخانه باشی، می‌دانی که همین برنجِ ساده را پاک کردن و شلتوک گرفتن و شستن، یک طرف ماجراست و دَم آوردن و خوب دَرآوردنش، طرفِ دیگر. از حق نگذریم، اصیل‌ترین خورش‌ ایرانی، بدون یک دیس برنج فردِاعلای آراسته به زعفران، طعم و مزه‌ی حقیقی خود را رو نمی‌کنند. هانی، هنر طبخ مخصوص برنج را از نسل‌های پیش از خود آموخته‌ است؛ برنجی که عام و خاص می‌پسندند و به دیگران توصیه می‌کنند. 

برنج، معالج پیچش شکم است و ضدّ حرارت و تشنگی. خوردن آرام و لقمه‌لقمه‌ی آن برای مداوای امراض شکمی مفید است. سفیدکننده‌ی پوست است و خون را صاف می‌کند. قدیمی‌ها می‌گویند برنجی که خوب پخته شود، رنگ رخسار را روشن می‌کند و سبب دیدن خواب‌های شیرین می‌شود. زعفران، معالج کم‌حافظه‌گی‌ست و مفید حالِِ سرد مزاج‌ها. چنان که گفته‌اند، خوردنش خنده و شادی می‌آورد.

نوش جان و گوارای وجود